พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา จักษุแพทย์ทั่วไป

แผนก : จักษุ


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา

     ๐ พบ.,แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540

     ๐ วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่


ประวัติการทำงาน

     ๐ แพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลพิจิตร ปี 2540

     ๐ แพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลสามง่าม จ.พิจิตร ปี 2541-2542

     ๐ แพทย์ประจำบ้านแผนกจักษุ โรงพยาบาลราชนครเชียงใหม่ ปี 2543-2546

     ๐ จักษุแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปี 2547-2548

     ๐ แพทย์ทั่วไปด้านจักษุโรงพยาบาลเอกชน ปี 2549 - ปัจจุบัน


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

     ๐ ผ่าตัดต้อกระจก 


งานอดิเรก

     ๐ ฟังเพลง อ่านหนังสือ


เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น.