bottom_doctor
ทพญ.งามพร ธัญญะกิจพศาล

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
แผนก : ทันตกรรม
 


border-dott


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

     ๐ พบ,.ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

     ๐ วิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ๐ อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

     

ประวัติการทำงาน

     ๐ ทันตแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร

     ๐ ทันตแพทย์จัดฟัน โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     ๐ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยรังสิต


ความสามารถพิเศษ/ ประสบการณ์

     ๐ จัดฟันด้วยเครื่องมือหลากหลาย เช่น จัดฟันแบบใส (Invisalign), Self ligating braces

     ๐ จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

    

งานอดิเรก

     ๐ เพราะพันธุ์ กระบองเพชร ทำสวน


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     ๐ บรรยากาศการทำงานอบอุ่นเหมือนพี่น้อง


เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันพฤหัสบดี (3) เวลา 14.30 - 19.30 น.

     ๐ วันอาทิตย์ (2) เวลา 09.00 - 16.00 น.