bottom_doctor       


พญ.สราญจิต วิมูลชาติ

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา ผิวหนังและศูนย์ความงาม
แผนก : ผิวหนังและศูนย์ความงาม


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน           - แพทย์ประจำบ้านแผนกผิวหนังโรงพยาบาลศิริราช 4 ปี

                                    - แพทย์ สาขาตจวิทยา สถาบันราชประชาสมาสัย ปี 2552 ถึงปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์

         ประสบการณ์การทำเลเซอร์เพื่อการรักษาในผู้ป่วยมากกว่า 300 ราย

งานอดิเรก                    - ร้องเพลง เล่นกีฬา

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

         เป็นโรงพยาบาลที่ทำงานแล้วมีความสุข เนื่องจากนโยบายที่ดีของโรงพยาบาลในเรื่องการดูแลผู้ป่วย

 

 


  • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,  ปี 2545
  • วุฒิบัตรสาขาผิวหนัง  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2553
  • Certificate of denmatopathology, Denmatopathology department, UCSF, USA., ปี 2553
อังคาร ,พฤหัสบดี 16.30-19.30 น.