นพ.จักรพงศ์  โคตวงศ์

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา วิสัญญีวิทยา 
แผนก : วิสัญญีแพทย์


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

     ๐ พบ,.แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551

     ๐ วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

     

ประวัติการทำงาน

     ๐ แพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา ปี 2552-2553

     ๐ แพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ปี 2553-2555

     ๐ แพทย์ชำนาญการ วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น ปี 2558-2559

     ๐ แพทย์ชำนาญการ วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ปี 2559-2560

     ๐ วิสัญญีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ปี 2560- ปัจจุบัน


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นระบบ มีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมงานและบุคลากรมีความสุขและรักในองค์กร


เวลาในการออกตรวจ

     ๐ วันจันทร์ - วันศุกร์

         เวลา 08.00 - 17.00 น.