นพ.สมชาย อมรโยธิน

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา วิสัญญีวิทยา 
แผนก : วิสัญญีแพทย์