โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ได้รับสิทธิการให้บริการทางการแพทย์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และบุคคลในครอบครัว จากกรมบัญชีกลางในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ประเภทผู้ป่วยใน จำนวน 15 โรค โดยกรมบัญชีกลางจะสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งให้กับผู้ป่วย แต่มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง ไม่สามารถเบิกได้ คือ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น  รพ.จึงกำหนด Package เหมาจ่ายตามรายการโรค/หัตถการ ที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเพิ่ม ตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลเอกชนกับกรมบัญชีกลาง