ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานสนับสนุนขบวนการสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ จากคุณสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้เป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย สำหรับปีนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น หน่วยงานหรือบุคคลสนับสนุนดีเด่น บุคลากรดีเด่นในขบวนการสหกรณ์ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีผลประเมินธรรมาภิบาลในปีงบประมาณ 2558 ในระดับดีมาก สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 
1.รางวัลเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในขบวนการสหกรณ์ ประจำปี 2558 ผู้รับมอบดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด
2.รางวัลเกียรติบัตรในฐานะที่สหกรณ์ ได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 ระดับดีเลิศ ผู้รับมอบคุณพลาพร พรมบุตร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด
3.รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558 ผู้รับมอบคุณอรชา ทองไข่มุกด์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด