เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด โดยคุณนรา ฟองเมือง ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนให้การสนับสนุน พัด Dr.SAM และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ให้กับผู้ใช้บริการคลินิกเด็ก สถานศึกษาและชุมชนจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนทิพวัล ต.บางเมืองใหม่, โรงเรียนนายเรือ, ชุมชนบางวัวพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 วัดมหาวงษ์ และโรงเรียนวัดด่านสำโรง ซึ่งนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ กล้าแสดงออกทางด้านสติปัญญา ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความมุ่งมั่นในการประพฤติดี กระทำความดี และเป็นพลเมืองที่ดีสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไป