ผู้บริหารพบพนักงาน รุ่น 2/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรร...

ผู้บริหารพบพนักงาน รุ่น 1/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรร...

Service Design สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Service Design สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อทำให้เกิดโอกาสพัฒนาในการทบทวน ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้วิธีก...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน 3/2560

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน จึงได้พัฒนาให้กับพนักงานทั้งองค์กร โดยจัดให้พนักงานทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 15 (3/60) วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยก...

"คุยกันฉันท์พี่น้อง HR" ครั้งที่ 5

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "คุยกันฉันท์พี่น้อง HR" ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การอ่านคน 5 ธาตุ” โดยอาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ...

การป้องกันแลระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 3,6,11 และ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในคว...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่3) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคว...

พิธีมุทิตาจิต พยาบาลวิชาชีพทุน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารรพ.ที่มอบทุนการศึกษาแก่พยาบาลวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนสำเร็จการศึกษาและได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล จำนวน 9 คน...

คนดีศรีสำโรง ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะเบื้องต้นในการทำงาน" ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของ 5 ส., เรื่องเทคนิคบริการแบบมืออาชีพ และ เรื่องคนดีศรีสำโรง (เอกลักษณ์พนักงานและการเป็นพนักงานที่ดีตามท...

ต้อนรับคณะนักศึกษาปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร คุณขวัญใจ ขาวเทียมสังข์ หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีย...

โครงการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง" เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง และรู้สึกภาคภูมิใจต่อหน้าที่พี่เลี้ยงที่ได้รับ เป็นพี่เลี้ยง ที่รู้ เข้าใจ บ...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน (รุ่นที่ 2)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่2) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคว...

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายใจและจิตเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายใจและจิตเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี” โรงพย...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน 1/2560

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน จึงได้พัฒนาให้กับพนักงานทั้งองค์กร โดยจัดให้พนักงานทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 13 (1/60) วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยการปฏิบัติว...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในความรู้ในเชิง...

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ตัวแทนมูลนิธิสำโรงรวมใจ พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตัวแทนโรงพยาบาล คุณสมทรง ธ...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2559

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ดำเนินการมาครบ 3 รอบ ครบรอบ 36ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) โรงพยาบาลได้จัดพิธีมุทิตาจิต (รำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้ง) ท่านอาจารย์นายแพทย์สุเทพ และท่านอาจารย์ประภา วงศ์แพทย์ พิธี...

"การพัฒนาศักยภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศรุ่นที่ 2/2559"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยสู่ระดับ First Class ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ" Service Beyo...

งานมุทิตาจิต นักศึกษาทุน PN รุ่นที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 พนักงานผู้ช่วย (NA) ของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ที่ได้รับทุนคัดเลือกให้ศึกษาจากผู้บริหาร จนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 จำนวน 10 คน ได้มอบพวงมาลัยแสดงมุทิตา...

การพัฒนาศักยภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกสู่ระดับ First Class ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ"...