✨แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ รับมอบประกาศนียบัตร "การรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA" จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
✨ความสำเร็จและความภาคภูมิใจนี้ เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาการบริการตามมาตรฐานอย่างแข็งขัน ตลอดจนการทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งโรงพยาบาลมีความตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานการบริการเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ บุคลากร และองค์กรตลอดไป