โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่1) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรรยาย "สมาธิฐานแห่งสติ" คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ป่วยนอก บรรยาย "ตามรอยข้อร้องเรียนด้วยสติ" คุณจินดา หวังวรวงศ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยาย "วิธีปฏิบัติสติในชีวิตประจำวัน ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สร้างสุขด้วยสติในชีวิตประจำวัน จากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ นายแพทย์ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ดำเนินรายการโดย ดร.จินดา หวังวรวงศ์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ “สติ” เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ลดความขัดแย้งระหว่างกัน และเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์