โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย เพื่อคุณและลูกน้อย ได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการคลอดบุตร  การเตรียมงบประมาณล่วงหน้า ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณแม่และลูกน้อย  เราพร้อมดูแลคุณและลูกน้อยด้วยทีมแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายดังนี้อัตราค่าคลอดเหมาจ่าย  โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ประเภทการคลอด

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าคลอด


มารดาและบุตร

เฉพาะมารดา

คลอดปกติ

ห้อง เดี่ยว

38,500

33,500


ห้อง รวม

34,500

30,500

ผ่าตัดคลอด

ห้อง เดี่ยว

53,500

48,500


ห้อง รวม

49,500

45,500

คลอดโดยใช้คีม

ห้อง เดี่ยว

39,500

34,500

หรือเครื่องสุญญากาศ

ห้อง รวม

35,500

31,500


อัตราคลอดเหมาจ่าย สำหรับการคลอดปกติ คลอดโดยใช้ครีมหรือเครื่องสุญญากาศ

1. พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน

2. ราคารวมค่าใช้จ่ายบุตร 1 คน


สิ่งที่รวมใน Package

 • ห้องพักสำหรับมารดาตามประเภทที่เลือก / ค่าอาหารตามเมนูของโรงพยาบาล
 • ค่าห้องของทารกแรกเกิดและค่าบริบาลในกรณีทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ค่าสูตินรีแพทย์และค่ากุมารแพทย์
 • ค่าเครื่องมือ ห้องคลอด อุปกรณ์และยาระงับปวดในการคลอด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เฉพาะการตรวจ CBC, Cross- match,และการจองเลือด 1 ยูนิต)
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าเวชภัณฑ์และยาพื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและกลับบ้าน

 • อัตราคลอดเหมาจ่าย สำหรับการผ่าตัดคลอด

  1. พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน

  2. ราคารวมค่าใช้จ่ายบุตร 1 คน


  สิ่งที่รวมใน Package

 • ห้องพักสำหรับมารดาตามประเภทที่เลือก / ค่าอาหารตามเมนูของโรงพยาบาล
 • ค่าห้องของทารกแรกเกิดและค่าบริบาลในกรณีทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ค่าสูตินรีแพทย์และค่ากุมารแพทย์
 • ค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่าเครื่องมือ ห้องคลอด อุปกรณ์และยาระงับปวดในการคลอด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เฉพาะการตรวจ CBC, Cross- match,และการจองเลือด 1 ยูนิต)
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าเวชภัณฑ์และยาพื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและกลับบ้าน

 • เงื่อนไข

  1. กรณีบุตรปกติ      : ให้ใช้อัตราประเมิน มารดาและบุตร

     กรณีบุตรไม่ปกติ   : ให้ใช้อัตราประเมิน เฉพาะมารดา

  2. กรณีมารดามีโรคแทรกซ้อน  รพ.ขอยกเลิกอัตราประเมิน

  3. กรณีมารดาหรือบุตร อยู่ รพ.มากกว่าที่กำหนดในเงื่อนไข ให้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาประเมินข้างต้นตามที่เกิดขึ้นจริง

  4. กรณีตั้งครรภ์แฝด ไม่สามารถใช้อัตราคลอดเหมาจ่ายได้

  5. หากมีการทำหมัน ค่าใช้จ่ายในการทำหมันเก็บเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง

  6. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  คุณแม่ยังได้รับสิทธิพิเศษจากบริการต่างๆของโรงพยาบาลดังนี้

  • การอบรมเพื่อการปฏิบัติตัวของคุณแม่ก่อนและหลังคลอด พร้อมวิธีดูแลทารกแรกเกิดอย่างถูกต้อง
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)  วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี เข็มที่ 1 และวิตะมิน เค 1 เข็ม สำหรับทารกแรกเกิด
  • ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันการเป็นโรคเอ๋อ (ภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและฟีนิลคีโตนยูเรีย)
  • ตรวจเยี่ยมทารกแรกเกิดทุกวันโดยกุมารแพทย์
  • สมุดบันทึกสุขภาพสำหรับลูกรัก
  • Gift  Set สำหรับคุณแม่หลังคลอดบุตร
  • สอนการดูแลทารกแรกเกิด โดยพยาบาลผู้ชำนาญการ
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการเสริม  ทำกายภาพบำบัดหลังคลอด สอนการบริหารร่างกายให้มดลูกเข้าอู่เร็ว น้ำหนักตัวกลับสู่ปกติได้เร็ว

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ We care โทร 0-2361-1111