การฝึกแบบ "รอบด้าน" หมายความว่าอะไร
     คำว่ารอบด้านหรือ Comprehensive นั้นหมายความว่าทีมจะพยายามให้การดูแลในทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคนไข้ไม่ให้ตกหล่น ซึ่งในคนไข้โรคหลอดเลือดสมองนั้นปัญหาเกิดขึ้นจะมีหลายลักษณะ

ปัญหาในคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง
๐ การเดิน และการทรงตัวยืน
๐ การเคลื่อนย้ายตัวเองไปมาระหว่างเตียง รถเข็นนั่ง โถส้วม และอื่นๆ
๐ การกลืน การสำลักอาหารและน้ำ
๐ การฟังเข้าใจภาษา และการสื่อความหมายโดยการพูดที่ซับซ้อน
๐ การรับรู้ ความจำ และสติปัญญา
๐ การเคลื่อนไหวแขนและมือ
๐ การทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง เช่น เปลี่ยนเสื้อผ้า เข้าห้องน้ำ และอื่นๆ
๐ การป้องกันและบรรเทาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น อาการเกร็งกล้ามเนื้อ และอาการปวดข้อใหล่ปวดมือ เป็นต้น

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ
     คนไข้ที่ต้องการความสะดวกในการเข้ารับการบำบัดทุกวันวันละหลายครั้ง โดยที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางระหว่างบ้านและโรงพยาบาล โดยคนไข้สามารถนอนพักในโรงพยาบาล เพื่อรับการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน

โปรแกรมนี้ ทำอะไรบ้าง
     การตรวจประเมิน วางแผนการฟื้นฟูและติดตาม ปรับปรุงแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องเข้มข้นและรอบด้าน โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมงานสหสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้มีความพิการด้านต่างๆลดลง ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับระดับความสามารถก่อนป่วยให้มากที่สุด

อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
     เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการฟื้นฟูที่ใช้มีหลายอย่างซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายในแต่ละช่วงอาการ ซึ่งรายการของอุปกรณ์และวิธีบำบัดที่ใช้บ่อยๆนั้นมีดังนี้
๐ หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน
๐ ลู่วิ่งไฟฟ้าพร้อมชุดพยุงน้ำหนักตัวสำหรับฝึกการเดิน
๐ หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเอื้อมแขน
๐ หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือ
๐ คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหวแขน และมือ
๐ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
๐ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
๐ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยเลเซอร์
๐ การกระตุ้นรีเฟลกซ์การเคลื่อนไหวตามแบบวิธีการของศาสตราจารย์ วอยต้า
๐ การฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขนและมือตามแบบวิธีการของศาสตราจารย์ เปอร์เฟตติ
๐ การตรวจการกลืนด้วยรังสี และการตรวจการกลืนด้วยการส่องกล้อง

โปรแกรมการฟื้นฟูใช้เวลาเท่าไหร่
     โดยเฉลี่ยคนไข้จะต้องรับการฟื้นฟู ประมาณ สามถึงหกเดือน เพื่อให้ถึงระดับความสามารถสูงสุดตามศักยภาพ แต่ทั้งนี้บางคนก็ใช้เวลาสั้นหรือยาวกว่านี้ได้ โดยแพทย์จะทำการประเมินระดับความสามารถก่อนรักษา และติดตามผลทุกเดือน เพื่อจะได้ปรับแผนการฝึกให้เหมาะสมเป็นระยะๆ และใช้ผลการประเมินนั้นแจ้งคนไข้กับครอบครัวทราบ เมื่อเห็นแนวโน้มว่าจะก้าวหน้าเร็วแค่ไหน หรือว่าพัฒนาจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว

อัตราเหมาจ่าย / เดือน
๐ ห้องเดี่ยวพิเศษ ราคา 120,000 บาท / เดือน

เงื่อนไข :
1.รวมค่าแพทย์ PM&R เยี่ยม, ค่าการพยาบาลเบื้องต้น, ค่าอาหาร
2.รับเฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประเมินศักยภาพแล้ว มีความพร้อมรับการฝึกได้
3.รายการ การบำบัด และ/หรือ เครื่องมือที่ได้ใช้ รวมถึงรายละเอียดการรักษา ฟื้นฟูเป็นไปตามที่แพทย์กำหนด
4.ไม่รวม: ค่ายา, ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ค่าทำแผลหรือค่าทำหัตถการอื่นๆ, ค่า LAB, X-Ray, ค่าเวชภัณฑ์
5.ต้องมีคนเฝ้า 1 คน, กรณีมีภาวะแทรกซ้อนหรือมีการ Consult แพทย์สาขาอื่นจะมีค่าตรวจค่ารักษาเพิ่มเติม
6.กรณีผู้ป่วยต้องย้ายไปรักษาที่ Ward อื่น เช่น ย้ายไป ICU Package จะหยุดลง จนกว่าผู้ป่วยจะกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้ง และค่าใช้จ่ายจะถูกคิดตามจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โทร 0-2361-1111 ต่อ 2446