การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่พบได้เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ตลอดเวลา เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการระบาดในแต่ละครั้งจึงเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน

กลุ่มเสี่ยง

เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง เช่น โรคหอบหืด โรคทางสมอง เช่น โรคลมชัก พิการทางสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ ปัญญาอ่อน โรคของกล้ามเนื้อและไขสันหลัง ฯลฯ โรคปอดเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเลือด โรคเบาหวานและโรคที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนอื่นๆ


วัคซีนครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้

1. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A /H1N1

2. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A /H3N2

3. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria

4. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 500 บาท 


เงื่อนไข : 

1. อัตราเหมาจ่าย 500 บาท (รวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์)

2. อายุต่ำกว่า 15 ปี คิดอัตราเหมาจ่าย 900 บาท (ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

3. อายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องการแพทย์ คิดอัตราเหมาจ่าย 900 บาท

4.ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก

5. บริษัทคู่สัญญาหากต้องใช้บริการดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์การวางบิลทุกกรณี

6. ระยะเวลาของโปรโมชั่น วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2567


สถานที่ให้บริการ ตึกฉุกเฉินชั้น 3 (คลินิกเด็ก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 023611111