แผนกวิสัญญี

แผนกวิสัญญีเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดที่มีความสำคัญ  โดยมีทีมวิสัญญีในการดูแลผู้ป่วยตลอดการผ่าตัด ทีมวิสัญญีจะประกอบด้วยวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล พยาบาลประจำห้องพักฟื้น พนักงานผู้ช่วย ซึ่งจะต้องคอยดูแลระบบต่างๆของผู้ป่วยระหว่างที่ได้รับการผ่าตัดเช่น  ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบสมอง ระบบไตและปัสสาวะ  และระบบอื่นๆของร่างกาย ณ ทีมงานวิสัญญีจะดูแลให้ผู้ป่วยหลับสนิท ให้ยาแก้ปวดและให้ยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างราบรื่น ทีมวิสัญญีต้องได้รับการฝึกฝนอบรมรวมทั้งมีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากที่สุด คอยระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อทำการแก้ไขปัญหา

วิสัญญีแพทย์จะคอยดูแลผู้ป่วยใน 3 ระยะ คือ

ระยะก่อนผ่าตัด  เนื่องจากการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึกจะกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วย ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่วิสัญญีแพทย์ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยต้องทราบประวัติความแข็งแรงของผู้ป่วย การใช้ยา และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อนำมาประมวลถึงการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและทีมแพทย์ในการเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก  การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ   การปรึกษาขอความเห็นจากอายุรแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความเสี่ยงและมีความพร้อม ในการรับการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก

ระหว่างการผ่าตัด  วิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้รับผิดชอบผู้ป่วยในระหว่างที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดในการให้ยาระงับความรู้สึกที่เพียงพอและคอยเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่สำคัญ เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจ อุณหภูมิ การทดแทนโลหิตและสารน้ำที่สูญเสียในระหว่างการผ่าตัด ควบคุมและรักษาโรคประจำตัวไม่ให้กำเริบ

หลังการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์และทีมงานจะดูแลผู้ป่วยต่อในห้องพักฟื้น เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ดูแลเรื่องความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น