แผนกสูตินรีเวชกรรม (Obstetric-Gynecology Department)

บริการดูแลสตรี วัยเจริญพันธุ์ วัยทอง จนถึงผู้สูงวัย โดยแบ่งเป็นด้านสูติกรรม ตั้งแต่ปรึกษาปัญหาการมีบุตร การดูแลรับฝากครรภ์ จนถึงการคลอดบุตร และการวางแผนครอบครัว ด้านนรีเวช ดูแลผู้ที่มีปัญหาในช่องท้อง เช่น ตกขาวผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม วัยทอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่

 • สาขาสูตินรีเวชกรรม(Obstetrics Gynecology)
 • สูตินรีเวชกรรมโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี(Gynecological Oncology)
การบริการ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน
1.ด้านสูติกรรม
 • การตรวจร่างกายก่อนแต่งงาน
 • การให้คำปรึกษาการมีบุตรคู่สามี-ภรรยา 
 • การตรวจดูแลและการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด (ANC and Prenatal Diagnosis)
  - การตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกโดยอัลตราซาวน์
  - การตรวจหาโรค Downs Syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Serum Screening Test หรือการเจาะน้ำคร่ำ
    เพื่อตรวจโครโมโซมโดยตรง
 • การดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy)

2.ด้านนรีเวช
ให้บริการตรวจทั่วไปทางนรีเวช เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ มีคลินิกพิเศษ คือ
 • ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม โดยใช้วิธี Pap Smear ,Thin Prep Pap Test ซึ่งสามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมที่เคยตรวจมา
 • ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ เพื่อตรวจยืนยัน และได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป โดยใช้วิธีส่องกล้อง Colposcope หรือตัดชิ้นเนื้อ Biopsy or LEEP
 • ให้การรักษา โรคทางนรีเวชทั้งรับประทานยาและผ่าตัด ทำผ่าตัดเนื้องอกชนิดต่าง ๆ ของมดลูก รังไข่ ชนิดเป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็ง
 • การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic Surgery
 • คลินิกวัยทอง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวัยทองทั่วไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การรักษา
 • การบริการคุมกำเนิดโดยวิธีต่าง ๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิดและทำหมันโดยวิธีทั่วไป
สาขาของแผนกสูติ นรีเวชกรรม (Obstetric-Gynecology Department)
 •     สูตินรีเวชกรรม
 •     สูตินรีเวชกรรมโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรี
 •     สูตินรีเวชกรรมผู้มีบุตรยาก