แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
ให้ บริการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุกรรมทั่วไป เวชปฏิบัติ แก่ผู้ป่วยคลีนิคประกันสังคม ซึ่งออกตรวจทุกวัน เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ทางอายุรกรรม   โดยแพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคอยให้บริการ