โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตแบบผู้ป่วยนอก (โรคหลอดเลือดสมอง)
๐ กายภาพบำบัด 60 นาที /ครั้ง
๐ กิจกรรมบำบัด 45 นาที /ครั้ง
๐ 10 ครั้ง / 1 Package

อัตราเหมาจ่าย 20,400 บาท


อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
     เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการฟื้นฟูที่ใช้มีหลายอย่างซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายในแต่ละช่วงอาการ ซึ่งรายการของอุปกรณ์และวิธีบำบัดที่ใช้บ่อยๆนั้นมีดังนี้
๐ หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน
๐ ลู่วิ่งไฟฟ้าพร้อมชุดพยุงน้ำหนักตัวสำหรับฝึกการเดิน
๐ หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเอื้อมแขน
๐ หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือ
๐ คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหวแขน และมือ
๐ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
๐ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
๐ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยเลเซอร์
๐ การกระตุ้นรีเฟลกซ์การเคลื่อนไหวตามแบบวิธีการของศาสตราจารย์ วอยต้า
๐ การฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขนและมือตามแบบวิธีการของศาสตราจารย์ เปอร์เฟตติ
๐ การตรวจการกลืนด้วยรังสี และการตรวจการกลืนด้วยการส่องกล้อง

หมายเหตุ :

1.ไม่รวมค่าตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และค่ายา

2.รับเฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประเมินศักยภาพแล้วมีความพร้อมรับการฝึกได้

3.รายการ การบำบัด และ/หรือ เครื่องมือที่ได้ใช้ รวมถึงรายละเอียดการรักษา ฟื้นฟูเป็นไปตามที่แพทย์กำหนด

4.ระยะเวลาการใช้งาน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเปิดใช้ Package และไม่คืนเงินกรณีผู้ป่วยใช้ไม่ครบ Package 

5.การยกเลิก Package ได้ในกรณีมีเหตุจากการเปลี่ยนแปลงข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ให้หยุดค่าการรักษา หรือผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยหรือญาติประสงค์ขอยกเลิกคืนเงิน โดยค่าใช้จ่ายจะถูกคิดตามจริง และรวมค่าบริการทางการแพทย์ต่อครั้ง จากนั้นจะนำมาหักลบกับราคา Package หากมีเงินเหลือจึงทำเรื่องคืนเงินต่อไป