โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (คปอ.) จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและเหตุกาณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และควบคุมการก่อเหตุ การแจ้งเหตุ การขอความช่วยเหลือ ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพทย์สิน รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ เมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรง

      โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.สำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567