เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพของผู้ป่วย    เป็นเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ      วัดการหายใจ   วัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ   ( non -  invasive ) วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด   ควบคุมการทำงานด้วย   Rotary  knob   และระบบสัมผัสหน้าจอ   ซึ่งจะแสดงผลของหน้าจอได้ไม่น้อยกว่า 4  รูปแบบ

Standard   screen   ใช้งานทั่วไป

Trend         screen    แสองข้อมูลย้อนหลังร่วมกัน

Oxy CRG   screen   แสดงกราฟเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง  Spo2, HR , RREKG_1_

Large  Front   screen  มองเห็นได้ในระยะไกล และสามารถเลือกพารามิเตอร์ได้ตามต้องการ

ความสามารถในการติดตามการทำงานของหัวใจและอัตราการหายใจ

สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและแสดงรูปคลื่นได้พร้อมกัน  ในกรณีเกิดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถที่จะแปรผลและส่งสัญญาณเตือนได้ทันที

ความสามารถในการตรวจวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ  Non -  Invasive  Blood  Pressure

สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3  โหมดคือ Neonate , Pediatric และ Adult

จะใช้ระบบการตรวจวัดแบบ   Oscillometric  Method   พร้อมทั้งมีระบบป้องกันเมื่อความดันในผ้ารัดแขนเกินกำหนดเครื่องจะปล่อยลมออกจากผ้ารัดแขนโดยอัตโนมัติ

ความสามารถในการตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

สามารถวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด   แสดงค่าชีพจร  พร้อมแสดงรูปคลื่นสัญญาณของการวัด Spo2 บนจอภาพได้พร้อมกัน